Уводзiны

Асноўная частка

ЗаключэннеФрагмент работы:

Фразеалагічныя склад дыялектнай мовы ў большай ступені дапаўняецца адзінкамі, створанымі з дапамогай такога спосабу, як мадэляванне, гэта значыць - стварэнне новых выразаў па гатовай мадэлі на прыкладзе тых, якія існуюць у мове [1, с. 25]. Пад фразеалагічнай мадэллю разумеецца структурна-семантычны варыянт, якія мае пэўную сінтаксічную канструкцыю і адносна стабільную семантыку [2., с. 91]. 

Па гэтых мадэлях створана вялікае мноства фразеалагізмаў. Гісторыя ўзнікнення і развіцця фразеалагічных мадэляў вымяраецца самымі рознымі адрэзкамі часу. 

Адны мадэлі сфармаваліся вельмі даўно, іншыя - параўнальна нядаўна. Мадэлі першага тыпу характарызуюцца вялікіх лішкам фразеалагізмаў, якія нарадзіліся ў розныя перыяды. Напрыклад «назоўнiк у назоўным склоне - асабовы займеннiк ў вiнавальным склоне - дзеяслоў бяры» са значэннем "няхай будзе так, можна пакiнуць без увагi» мае працяглую гісторыю існавання. Адпаведна яму створаны фразеалагічныя шэраг, які вылічаецца дзесяткамі адзінак, напрыклад: «агiба яго бяры, вяроўка яго бяры, зямля яго бяры, халера яго бяры, чорт яго бяры, шабана яго бяры» і інш.

Мадэлі, сфармаваныя пазней, далі жыццё адносна меншаму колькасці фразеалагізмаў. Напрыклад: у літаратурнай мове значэння «вельмi моцным труменем, суцэльным патокам, вельмi моцны» характарызуюцца трыма фразеалагізмамі такой самай структуры: як з вядра, як з лубу, як з рэшата. Список использованной литературы:

Лiтаратура

 

Блiнава, Э. Беларуская дыялекталогiя / Э. Блiнава, Е. Мяцельская. – Мiнск: Выш. шк., 1980. – 304 с. Бялькевiч I.К. Краевы слоўнiк усходняй Магiлеўшчыны / I.К. Бялькевiч, Мiнск. Навука i тэхнiка. 1970 – 511с. Выслоўi. - Мiнск. – Навука и тэхнiка. – 1979. – 520с. З народнага слоўнiка. – Мiнск. – Навука и тэхнiка. 1975. – 352с. Данiловiч М.А. Слоўнiк дыялектнай фразеалогii Гродзеншчыны. / М.А. Данiловiч. – Гродна. – ГрДУ. – 2000. – 267с. Етимологичный словник украiнскоi мови. Кiив: Навукова думка. 1985. – Т.2. – 570с. Коваль, У.I. Народныя ўяўленнi, павер'i i прыкметы: даведнiк па ўсходнеславянскай мiфалогii / У.I. Коваль. – Гомель: Беларускае агенцтва навукова-тэхнiчнай i дзелавой iнфармацы, 1995. – 180с. Ларин, Б.А. История русского языка и общее языкознание / Б.А. Ларин. – М.: - Просвещение, 1977. – 224 с. Лепешаў, I.Я. Фразеалогiя сучасная беларускай мовы / I.Я. Лепешаў. – Мiнск: Выш. шк., 1998 – 271 с. Мокиенко, В.М. Славянская фразеология / В.М. Мокиенко. – М.: - Высш. шк., 1989. – 287 с. Народнае слова. – Мiнск: Навука i тэхнiка. – 1976. – 360с. Райхштейн, А.Д.. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии / А.Д. Райхштейн. – М.: Высш. шк., 1980. – 143с. Янскоўскi Ф. Беларуская фразеалогiя / Ф. Янскоўскi. - Мiнск: Выш. шк., 1968. – 448с. Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы: т. 1-12. - Мiнск: Навука i тэхнiка. 1978-2008


Цена сегодня: 30.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!