Уводзiны

Асноўная частка

ЗаключэннеФрагмент работы:

Фразеалагічныя склад дыялектнай мовы ў большай ступені дапаўняецца адзінкамі, створанымі з дапамогай такога спосабу, як мадэляванне, гэта значыць - стварэнне новых выразаў па гатовай мадэлі на прыкладзе тых, якія існуюць у мове [1, с. 25]. Пад фразеалагічнай мадэллю разумеецца структурна-семантычны варыянт, якія мае пэўную сінтаксічную канструкцыю і адносна стабільную семантыку [2., с. 91]. 

Па гэтых мадэлях створана вялікае мноства фразеалагізмаў. Гісторыя ўзнікнення і развіцця фразеалагічных мадэляў вымяраецца самымі рознымі адрэзкамі часу. 

Адны мадэлі сфармаваліся вельмі даўно, іншыя - параўнальна нядаўна. Мадэлі першага тыпу характарызуюцца вялікіх лішкам фразеалагізмаў, якія нарадзіліся ў розныя перыяды. Напрыклад «назоўнiк у назоўным склоне - асабовы займеннiк ў вiнавальным склоне - дзеяслоў бяры» са значэннем "няхай будзе так, можна пакiнуць без увагi» мае працяглую гісторыю існавання. Адпаведна яму створаны фразеалагічныя шэраг, які вылічаецца дзесяткамі адзінак, напрыклад: «агiба яго бяры, вяроўка яго бяры, зямля яго бяры, халера яго бяры, чорт яго бяры, шабана яго бяры» і інш.

Мадэлі, сфармаваныя пазней, далі жыццё адносна меншаму колькасці фразеалагізмаў. Напрыклад: у літаратурнай мове значэння «вельмi моцным труменем, суцэльным патокам, вельмi моцны» характарызуюцца трыма фразеалагізмамі такой самай структуры: як з вядра, як з лубу, як з рэшата. Список использованной литературы:

Лiтаратура

 

Блiнава, Э. Беларуская дыялекталогiя / Э. Блiнава, Е. Мяцельская. – Мiнск: Выш. шк., 1980. – 304 с. Бялькевiч I.К. Краевы слоўнiк усходняй Магiлеўшчыны / I.К. Бялькевiч, Мiнск. Навука i тэхнiка. 1970 – 511с. Выслоўi. - Мiнск. – Навука и тэхнiка. – 1979. – 520с. З народнага слоўнiка. – Мiнск. – Навука и тэхнiка. 1975. – 352с. Данiловiч М.А. Слоўнiк дыялектнай фразеалогii Гродзеншчыны. / М.А. Данiловiч. – Гродна. – ГрДУ. – 2000. – 267с. Етимологичный словник украiнскоi мови. Кiив: Навукова думка. 1985. – Т.2. – 570с. Коваль, У.I. Народныя ўяўленнi, павер'i i прыкметы: даведнiк па ўсходнеславянскай мiфалогii / У.I. Коваль. – Гомель: Беларускае агенцтва навукова-тэхнiчнай i дзелавой iнфармацы, 1995. – 180с. Ларин, Б.А. История русского языка и общее языкознание / Б.А. Ларин. – М.: - Просвещение, 1977. – 224 с. Лепешаў, I.Я. Фразеалогiя сучасная беларускай мовы / I.Я. Лепешаў. – Мiнск: Выш. шк., 1998 – 271 с. Мокиенко, В.М. Славянская фразеология / В.М. Мокиенко. – М.: - Высш. шк., 1989. – 287 с. Народнае слова. – Мiнск: Навука i тэхнiка. – 1976. – 360с. Райхштейн, А.Д.. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии / А.Д. Райхштейн. – М.: Высш. шк., 1980. – 143с. Янскоўскi Ф. Беларуская фразеалогiя / Ф. Янскоўскi. - Мiнск: Выш. шк., 1968. – 448с. Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы: т. 1-12. - Мiнск: Навука i тэхнiка. 1978-2008


Цена сегодня: 30.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже:
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!