ЗМЕСТ

 

Уводзіны.. 3

Глава 1. 5

Вызначальныя асаблівасці творчасці 5

Янкі Скрыгана.. 5

1.1 Янка Скрыган - пісьменнік, публіцыст, мовазнаўца, крытык і перакладчык  5

1.2 Малая проза Я. Скрыгана. 8

Вынікі па 1 главе. 12

ГЛАВА 2. 13

Асаблівасці ідыястыля Янкі Скрыгана на лексічным ўзроўні (на матэрыяле апавяданняў) 13

2.1 Апавяданне “Над гаем кружылі буслы”. 13

2.2 Апавяданне “След гумавых шын”. 15

2.3 Апавяданне “Падзяка”. 20

2.4 Апавяданне “Паваротак ля сасны”. 21

Вывады па 2 главе. 26

ЗАКЛЮЧЭННЕ. 27

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС.. 29Фрагмент работы:

У главе аналізуюцца апавяданні Янкі Скрыгана (“Паваротак ля сасны”, “Падзяка”, “След гумавых шын”, “Над гаем кружылі буслы”) з мэтай выяўленя ідыястылявых асаблівасцей на ўзроўні лексікі.

Апавяданні аб’ядноўвае адсутнасць напружанага сюжэт. Усе яны – гэта звычайныя жыццёвыя эпізоды з жыцця звычайных людзей – сялян, гараджан – сенняшніх і пачатку стагоддзя. У творах адчуваецца тонкі псіхалагізм, увага да дробяцей унутранага свету чалавека, так званага “дна душы”, дакладныя, быццам падгледжаныя, апісанні перажыванняў герояў.

Праведзенае даследаванне паказала, што аўтар выкарыстоўвае шырокі спектр лексічных стродкаў у мастацка-эстэтычных мэтах.

Перш за ўсе адзначым прыём нестандартнай (нежаданай)  лексічнай спалучальнасці: плакаў над шкарпэткамі, трывожную зграбнасць і інш.

Дамінантным мастацкім сродкам  ідыястыля Яна Скрыгана з’яўляецца антытэза: яна не наша аднамысніца, а гаспадыня; вясёлая, прыгожая і простая - вядзьмарка, старая і страшная і інш.

Аўтар выкарыстоўвае ўсе пласты лексікі, у тым ліку дыялектызмы (сюдэю), рэгіяналізмы (крамніца, паваротак, галаўка) і інш.

Актыўна выкарыстоўваюцца метафары: Але аднойчы ўсё гэта адразу як згінула; Разам з ім (Мінскам) мы бачылі будучыню і інш.

Асаблівай увагі заслугоўваюць трапныя вобразныя азначэнні -  эпітэты: зялёная іскарка спонкі, рабілі яго прывазным, нетутэйшым; сухія, спрацованыя рукі і інш.

Яскравымі і трапнымі з’яўляюцца аўтарскія параўнанні: як сляпая, я магу хадзіць толькі за табою; Ён цяпер быў нам - як наша сумленне; плакаў як дзіцянё і інш.

Пісьменнік выкарыстоўвае лексіку пэўных тэматычных груповак і ў адпаведнасці з мастацкімі мэтамі (напрыклад, уранонімы для стварэння гарадскога пейзажа): Дом урада, Вакзальная плошца, камсамольская вуліца, Чурвоны касцел, Дом чырвонай арміі, гасцініца “Бельгія” і інш.

Адзначым мнагазначныя вобразы, якія звязваюць розныя планы рэчаіснасці, адлюстраванай мастаком, на аснове агульнасці, роднасці – сімвалы: буслы, след шын, паваротак.Список использованной литературы:

Андраюк, С. Высокае служэнне літаратуры / С. Андраюк // Беларусь. – 1985. – № 11. – С. 26. Васілевіч, А. “Некалькі хвілін чужога жыцця…” / А. Васілевіч // Полымя. – 1980. – № 11. – С. 242 – 245 Андраюк, С. Кругі жыцця/ Серафім Андраюк // Пісьменнікі. Кнігі : літ.-крытыч. арт. / Серафім Андраюк. Мінск, 1997. С. 259-263. Грахоўскі, С. Скрыганіяна / С. Грахоўскі // Полымя. – 1995. – № 3. – С. 158 – 171. Каваленка, В.А. Ян Скрыган / [В.А. Каваленка] // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Мінск, 2001. – Т. 3. – С. 202-222. Каўрус, А. Скрыганова поле / А. Каўрус // Полымя. – 1993. – № 10. – С. 239 – 247. Кругі лёсу і творчасці (Янка Скрыган) // Тры таварышы:  – Дата доступу: 01.05.2015. Маракоў, Л. Ян Скрыган / Л. Маракоў // Рэпрэсаваныя лiтаратары, навукоўцы, работнiкi асветы, грамадскiя i культурныя дзеячы Беларусi. 1794-1991 / Л. Маракоў [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 01.05.2015. Рублевская, Л. Бывший футурист из Сиблага / Л. Рублеўская [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 01.05.2015. Скрыган Ян // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўн.: у 6 т. Мінск, 1995. – Т. 5. – С. 364-369. Скрыган Ян // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): даведнік. Мінск, 1994. – С. 501-502. Скрыган Ян // Известные копыляне [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  – Дата доступа: 31.05.2015. Скрыган, Я. Думкі аб мове / Ян Скрыган // ПрайдзіСвет [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 02.05.2015. Скрыган, Я. Кругі: аповесць з дасказамі / Ян Скрыган ; аўт. прадм. Я. Лецка. –  Мінск : Юнацтва, 1986. –  366 с. Скрыган, Я. Над гаем кружылі буслы / Я. Скрыган [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 02.05.2015. Скрыган, Я. Некалькі хвілін чужога жыцця: апавяданні, успаміны, роздум / Ян Скрыган. – 2-е выд., дап. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. - 358 с. Скрыган, Я. Паваротак ля сасны / Я. Скрыган [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: – Дата доступу: 02.05.2015. Скрыган, Я. Падзяка / Ян Скрыган // «Горад і годы». – Мінск, Беларусь, 1967. – С. 82-85. Скрыган, Я. След гумавых шын / Ян Скрыган [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 02.05.2015. Скрыган, Ян Той час… З кнігі ўспамінаў / Ян Скрыган // Дзеяслоў. – №18 [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: – Дата доступу: 02.05.2015. Шупенька, Г. “…Гаворыце вы языком, а трэба – душою”: Лёс і творчасць Яна Скрыгана / Г. Шупенька // Роднае слова. – 1995. – № 11. – С. 10-12 Янка Скрыган // Нацыянальная бібліятэка Беларусі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 24.04.2015. Янка Скрыган. Біяграфія [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу:  – Дата доступу: 24.04.2015.


Цена сегодня: 25.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!