ЗМЕСТ

РЭФЕРАТ. 3

УВОДЗІНЫ.. 4

ГЛАВА 1 САНЕТ ЯК АДМЕТНАЯ ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ ФОРМА Ў ПАЭЗІІ. ТЭАРЭТЫЧНАЕ АСЭНСАВАННЕ САНЕТА ЯК ЖАНРУ.. 7

1.1 Санет як лірычны жанр. 7

1.2   Гісторыя з’яўлення санетаў у сусветнай літаратуры.. 9

1.3  Стылёвая форма санета як жанру. 10

1.4 Варыяцыя санета як жанру. 11

Высновы да Главы 1. 13

ГЛАВА 2 ГЛЫБІНЯ ПОШУКАЎ АСАБІСТАГА ШЧАСЦЯ Ў САНЕТАХ УІЛЬЯМА ШЭКСПІРА.. 14

2.1  Жыццевы шлях У. Шэкпіра. 14

2.2 Творчая гісторыя санетаў Уільяма Шэкспіра. 20

2.3 Філасофская глыбіня санетаў У. Шэкспіра. 23

Высновы да Главы 2. 29

ГЛАВА 3: РАМАНТЫЧНЫ СВЕТ ПАЭЗІІ АДАМА МІЦКЕВІЧА.. 30

3.1 Жыццёвы шлях і творчасць Адама Міцкевіча. 30

3.2 Каханне ў лёсе паэта. 38

3.3 Міцкевіч і Пушкін: сябры ці супернікі?. 43

3.4 Тэма кахання ў санетах Адама Міцкевіча. 47

Высновы да Главы 3. 53

ЗАКЛЮЧЭННЕ. 55

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ.. 5 7

 Фрагмент работы:

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 59 с., 11 малюнкаў, 26 крыніц 

САНЕТ, ЖАНР, СТЫЛЬ, ТЭКСТ, ФІЛАСОФІЯ, КАХАННЕ, РЭАЛІЗМ, РАМАНТЫЗМ, ВОБРАЗ, ПАЧУЦЦІ, ЭМОЦЫІ, СЭНС

 Аб’ект даседавання:  санеты У. Шэкспіра (пераклад У. Дубоўкі) і А. Міцкевіча (“Крымскія санеты”).

Прадмет даследавання: жанрава-стылёвыя адметнасці твораў, семантыка моўных сродкаў рэалізацыі тэмы кахання ў жанры санетаў.

Мэта дыпломнай працы- выявіць рысы  падабенства і адрознення сэнсава-стылёвых, сэнава-вызначальных, моўных сродкаў, характэрных для жанра санета пры рэалізацыі мастакамі слова праблем асабістых узаемаадносін герояў.

Метады даследавання: супастаўляльны, параўнальнняў і аналогіі, тыпалагічны, аналіза, сістэмнага літаратуразнаўчага аналіза, абагульненняў

Асноўныя вынікі дыпломннай работы заключаюцца ў эстэтычнай значымасці  і глыбіні ідэйна-мастацкага зместу санетаў У. Шэкспіра і А. Міцкевіча, іх філасофскай заглыбленасці, а таксама выкарыстанне  шырокага вопыту грамадскай і сацыяльнай практыкі.

Навуковая навізна заключаецца ў паглыбленым тыпалагічным вывучэнні сусветнай літаратуры-пісьменнікаў розных эстэтычных школ, традыцый, у фарміраванні ўяўленняў пра дынаміку і заканамернасці развіцця і ўзаемаўплываў літаратурнага працэса.

Сфера прымянення: асноўныя вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў працэссе навучання разуменню, рэферыраванню і напісанню анатацый да санетаў дадзеных моў, у тэарэтычных курсах вышэйшых навучальных устаноў па лінгвістыцы і стылістыцы тэксту, па жанрава-выяўленчых тэндэнцыях развіцця паэзіі.

УВОДЗІНЫ

Тэма кахання займае вялікае месца ў сусветнай літаратуры. Без кахання немагчыма абысціся, таму што чалавечае жыцце будуецца на каханні. Ад нараджэння кожны чалавек мае патрэбу кахаць і быць каханым. У сваёй большай частцы творы літаратуры прысвечаны тэме рамантычнага кахання. Гэта каханне паміж мужчынай і жанчынай. Існуе велізарнае мноства прыкладаў падобных шчырых і глыбокіх узаемаадносін герояў у літаратуры.

Калі мы задумаемся, найперш, пра тэму кахання ў сусветнай літаратуры, тады на першым месцы будзе рамантычная гісторыя Рамэа і Джульеты. Гэта самая прыгожая гісторыя, якая ўвекавечана яе аўтарам- Уільямам Шэкспірам. Двое закаханых ідуць насуперак лёсу і, нягледзячы на варожасць паміж іх сем’ямі, яны выбіраюць каханне. Рамэа гатовы нават адмовіцца ад свайго імя, а Джульета гатовая памерці, абы быць вернай Рамэа і іх каханню. Яны гінуць разам, таму што яны не могуць жыць адзін без аднаго. Жыццё аднаго чалавека губляе сэнс без іншага. Хоць гэта гісторыя і трагічная, але каханне Рамэа і Джульеты жыве і будзе жыць у любыя часы , і ўсе закаханыя будуць раўняцца ёй.

Сучасная беларуская паэзія непаўторная, шматлікія пісьменнікі імкнуцца  ў сваіх вершах раскрыць глыбінны змест і сэнс кахання. Беларускія вершы пра каханне прадстаўлены пісьменнікамі і паэтамі розных пакаленняў.

Каханню прысвечаны самыя душэўныя радкі. Яўгенія Янішчыц у сваім вершы пад назвай “Пачынаецца усе з любві” нагадвае чытачам ісціну таго, што усё у жыцці пачынаецца з кахання. Самай галоўнай каштоўнасцю чалавечага жыцця з’яўляецца каханне.

Пра каханне мы таксама даведваемся з вершаў Рыгора Барадуліна і Пімена Панчанкі, Ніны Мацяш, Е. Лось, А. Лойка, А. Разанава.

У сучаснай беларускай паэзіі тэма кахання займае важнае месца. Цяжка знайсці  цяпер паэта-мастака, які не звярнуўся б да гэтага боскага пачуцця. Аднак сярод іх зараз не так шмат майстроў, якія ўсё жыццё заставаліся вернымі тэме кахання і стварылі шэдэўры.

Любоў акрыляе чалавека, амалоджвае, яна нясе не толькі радасць і шчасце, але часам — гора, нават гібель.

 Як абвяшчае шматвяковая народная мудрасць, каханне — гэта не толькі ап’яняльны дурман, але і перажыванні. Таму ў любоўнай лірыцы пераважаюць такія матывы, як смутак і сум, расстанне, страта каханага. Сапраўды, крыўда ці хвіліннае растанне з каханым чалавекам пакідае ў душы ў кожнага горкі смутак, расчараванне.

Беларуская паэзія багатая каханнем. Паэты дораць чытачам лепшыя вершы, вучаць правільна кахаць, паважаць адзін аднаго.

Таму зварот да названай праблематыкі абумоўлены.

Актуальнасць даследавання заключаецца ў аналізе асобных санетаў у славянскай і раманскай мовах. У сувязі з актуальнасцю міжкультурных адносін узрастае неабходнасць філалагічных даследаванняў, скіраваных на вывучэнне дзяржаўных у Беларусі і іншых еурапейскіх моў у супастаўяльна-тыпалагічным аспекце. Важным кампанентам моўнай культуры народа выступае літаратура. Асаблівую значнасць сярод даследавання набывае супастаўляльнае вывучэнне санетау рознасістэмных моў, дзе ідэнтыфікуюцца і маніфестуюцца нацыянальная самасвядомасць, культурна-гістарычныя традыцыы, духоўны досвед розных этнасаў. Актуальным з’яўляецца вызначэнне агульнага і нацыянальна-спецыфічнага у беларускім і англійскім санетах. 

Мэта дыпломнай працы- выявіць рысы  падабенства і адрознення сэнсава-стылёвых, сэнава-вызначальных, моўных сродкаў, характэрных для жанра санета пры рэалізацыі мастакамі слова праблем асабістых узаемаадносін персанажаў сваіх твораў.

Пастаўленая мэта абгрунтавала наступныя задачы даследавання:

Прааналізаваць гіторыка-тэарэтычную літаратуру па тэме даследавання; Вывучыць праблематыку станаўлення санета як жанру ў творчасці У. Шэкспіра і А. Міцкевіча; Вывучыць агульнае і адметнае ў санетах беларускіх і замежных пісьменнікаў;

Аб’ект даседавання:  санеты У. Шэкспіра (пераклад У. Дубоўкі) і А. Міцкевіча (“Крымскія санеты”).

Прадметам даследавання з’яўляюцца жанрава-стылёвыя адметнасці твораў, семантыка моўных сродкаў рэалізацыі тэмы кахання ў жанры санетаў.

Навуковая навізна: Дадзеная работа выканана цалкам самастойна з выкарыстаннем навукова-тэарэтычных даследаванняў па праблематыцы жанрава-стылевай адметнасці англійскай і беларускай паэзіі, шляхоў станаўлення творчай індывідуальнасці мастакоў слова У. Шэкспіра і А. Міцкевіча. Адметнасць даследавання заключаецца ў канцэптуальным падыходзе да раскрыцця тэмы ў аўтараў, якія прадстаўляюць розныя ідэйна-эстэтычныя і маральна-этычныя канцэпты ў розныя перыяды свайго творчага развіцця.

Аб’ем работы- 59 старонак.

Практычная значнасць: Асноўныя вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў працэссе навучання разуменню, рэферыраванню і напісанню анатацый да санетаў дадзеных моў, у тэарэтычных курсах вышэйшых навучальных устаноў па лінгвістыцы і стылістыцы тэксту, па жанрава-выяўленчых тэндэнцыях развіцця паэзіі.

 

 

ГЛАВА 1 САНЕТ ЯК АДМЕТНАЯ ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ ФОРМА Ў ПАЭЗІІ. ТЭАРЭТЫЧНАЕ АСЭНСАВАННЕ САНЕТА ЯК ЖАНРУ

1.1 Санет як лірычны жанр

Санет традыцыйна займае асаблівае месца ў шэрагу лірычных жанраў. А.І. Фядотаў адзначае: "Санет-шчасліва знойдзенае спалучэнне арганічнай цэльнасці і незвычайна развітой здольнасці да ўнутранага члянення на роўна- і няроўнавялікія элементы, чула рэагуе на зусім не фармальную логіку разгортвання лірычнай тэмы. Першая ўласцівасць спрыяе адасабленню кожнага асобнага санета, другое збірае  ў асацыяцыі, тэматычныя цыклы, вянкі, кароны, часам нават паэмы і кнігі". [11, с. 5-6]Санет - від (жанр) лірыкі. Санет (італ. sonetto, ад sonare- гучаць, звінець)- від верша, які складаецца з чатырнадцаці радкоў пяці-, радзей чатырох- ці шасцістопнага ямба. Санет аб’ядноўвае два чатырохрадкоўі і два трохрадкоўі.  У чатырохрадкоўях, часцей за ўсе, падаецца развіцце тэмы, а ў трохрадкоўях- кульмінацыя і развязка. [16, с. 555]Як адзначаў Максім Багдановіч, у першых васьмі радках “развіваецца тэма санета, а ў астатніх- заключэнне да яе; ставіцца пытанне і даецца адказ; малюецца абразок і даецца паясненне да яго”. [16, с. 555]Асноўная прыкмета санетаў - гэта аб'ём тэксту: ён заўсёды складаецца з чатырнаццаці радкоў. Таксама ёсць і іншыя правілы сачынення санета, якія выконваюцца не заўсёды. Кожная страфа заканчваецца кропкай, ніводнае слова не паўтараецца. Па законах класічнага санета апошняе слова ў ім павінна быць своеасаблівым сэнсавым “ключом” усяго твора. [12, с. 491] Такім чынам, можна вылучыць асноўныя правілы класічнага санета:·        Ён павінен складацца з 14 вершаў з рыфмамі італьянскага тыпу  (abab abab (abba abba) cdc dcd (cde cde));·        Ніводнае слова не павінна паўтарацца (акрамя  санетаў з анафары);Список использованной литературы:

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Айткалиева, З. Г. Тема любви в сонетах Шекспира / З. Г. Айткалиева, Т. В. Половинкина. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2019 г.). — Казань : Молодой ученый, 2019. — С. 95-96. Аникст А. Шекспир. (К 375-летию со дня рождения) // Книга и пролетарская революция. 1939. № 4. творчество [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://lib.ru/SHAKESPEARE/anikst_shakspeare.txt_with-big-pictures.html Дата доступа: 13.04.2021 Баксаков В. Н. Забытый переводчик А. Мицкевича// Славянские страны и русская литература: сборник статей/ ред. М.П.Алексеев. Л.: Наука, Ленигр. Отд, с, 1973. С. 33-46
4. Биография Шекспира. Жизнь и творчество [Электронный ресурс] –Режим доступа: https://stratford.ru/biography.html Дата доступа: 20.04.2021 5. Благой Д. Д. Мицкевич и Пушкин известия академии наук СССР отделение литературы и языка. 1956, том XV, вып. 4 июль — август – С. 297-314. 6. Живов М. А. Адам Мицкевич. Жизнь и творчество. – М., 1956- 3-14 с. 7. Жуковіч М. О навагрудскі край - мой родны дом... [Электронный ресурс] –Режим доступа : http://brama.brestregion.com/nomer8/artic02.shtml  - Дата доступа: 12.05.2021 8. Захаров Н. В. Всемирный год Шекспира [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vsemirnyy-god-shekspira/viewer - Дата доступа: 03.05.2021 9. Ивинский Д. П. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений.- М.: Языки славянской культуры, 2003.-432 с. 10. Квятковский, А. П. Венок сонетов / А.П. Квятковский // Поэтический словарь / А.П. Квятковский. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — С. 72-74. Ложкова А. В. Сонет как лирический жанр. Уральский филологический вестник №6 2012, С. 5-18. 12. Масленникова Е. М. Метажанровый принцип построения художественного мира : (на примере сонетов о сонете) / Е. М. Масленникова // Логический анализ языка : информ. структура текстов разных жанров и эпох / РАН, Ин-т языкознания ; отв. ред. Н. Д. Арутюнова. - М., 2016. - С. 489-500 Міцкевич Адам. Крымские сонеты. Сборник. - На польском и русском языках // Изд-во "Радуга" , 2004 г., с. 272 14. Мицкевич Адам [Электронный ресурс] –Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мицкевич,_Адам – Дата доступа: 01.04.2020 15. Пронин В.А. Сонет — мир в миниатюре / В.А. Пронин // Теория литературных жанров: учеб. пособие / В.А. Пронин. — М.: МГУП, 1999. — С. 153-165. РагойшаВ. П.Паэтычны слоўнік / Вячаслаў Рагойша. — 3-е выд., дапрац. і дапоўн. — Мн.: Бел. навука, 2004. — С. 555 -560 Рогожева-Карпович Л. Крымские сонеты в творчестве А. Мицкевича [Электронный ресурс] –Режим доступа: https://proza.ru/2013/01/10/2144 – Дата доступа: 15.05.2021 Самойленко В. А. Венок сонетов и его судьба в современной русской поэзии [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/venok-sonetov-i-ego-sudba-v-sovremennoy-russkoy-poezii-na-materiale-tvorchestva-i-lisnyanskoy/viewer- Дата доступа: 17.05.2021  Соловьев В. С. Смысл любви// Соловьев В .С. Сочинения: в 2 т. Т. 2/ общ. ред. и сост. А.В. Гулыгин А. Ф. Лосева: примеч. С. Л. Кравца [и др.]. 2 изд-е  М., 1990- с. 493-547. Сонет: история и особенности жанра [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://literatura5.narod.ru/sonetto.html- Дата доступа: 10.05.2021 21. Флорова В. С. История создания и публикации Шекспировских сонетов Шекспировские штудии VII: Сборник научных трудов. Материалы круглого стола, 07 декабря 2007 года / Отв. ред. Н. В. Захаров, Вл. А. Луков; Моск. гуманит. ун-т. Ин-т гуманит. исследований. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/florova-istoriya-shekspirovskih-sonetov.htm – Дата доступа: 05.05.2021 Шаповалов М. Пушкин и пан Адам: [о жизни и творчестве А. Мицкевича] / М. Шаповалов // Наш современник. - 2014. - N 6. - С. 265-271. Шекспир У. [Электронный ресурс] –Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шекспир,_Уильям – Дата доступа: 01.04.2020 24. Шестаков В. П. Шекспир и итальянский гуманизм [Электронный ресурс] –Режим доступа:  http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-i-italyanskiy-gumanismhtml – Дата доступа: 27.04.2021 Ященко Т. А. К вопросу о полилоге культур в «Крымских сонетах» Адама Мицкевича и их переводе на русский язык [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108441/18-Yacshenko.pdf?sequence=1- Дата доступа: 13.05.2021 26. Ященко Т. А. Об одном из аспектов филологического анализа художественного текста (на материале “Крымских сонетов” А. Мицкевича. // Филологические студии. – 2001. - №2. – С. 187-190


Цена сегодня: 40.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!