Заданне 1. З мастацкага твора падабраць адзін сказ (10-15 слоў). Выпісаць, падкрэсліць граматыную аснову, выпісаць усе падпарадкавальныя словазлучэнні і разабраць іх.

Заданне 2. Выпісаць з тэксту ўсе тыпы аднасастаўных сказаў (па 3 на кожную группу), падкрэсліць галоўныя члены, указаць спосаб іх выражэння.

Заданне 3. Выпісаць па 2 сказы з аднароднымі і неаднароднымі азначэннямі. Падкрэсліць азначэнні, указаць прычыну аднароднасці, неаднароднасці.

Заданне 4. Выпісаці па 2 сказы с адасобленнымі азначэннямі, прыдаткамі, дадаўненнямі, акалічнасцямі,  удакладняльнымі членамі сказа. Растлумацычь  умовы адасаблення.

Заданне 5. Падабраць па 3 сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі.

Заданне 6. Выпісаць па 2 сказы з параўнальнымі канструкцыямі.

Заданне 7. Выпісаць 2 складаныя сказы з рознымі відамі сувязі. Зрабіць частковы сінтаксічны разбор гэтых сказаў.

Заданне 8. Выпісаць складаназалежныя сказы з усімі тыпамі даданых частак (дзейнікавая, выказнікавая, азначальная, дапаўняльная, акалічнасныя часу, месца, спосабу дзеяння, меры і ступені, параўнальныя, умовы,  мэты, уступкі, прычыны, далучальныя, выніку, супастаўляльныя. Граматычную аснову падкрэсліць, указаць злучальнае слова ці злучнік. Часткі пазначыць і зрабіць поўны сінтаксічны разбор аднаго сказа.

Спіс выкарыстанай літаратуры:Фрагмент работы:

Заданне 1. З мастацкага твора падабраць адзін сказ (10-15 слоў). Выпісаць, падкрэсліць граматыную аснову, выпісаць усе падпарадкавальныя словазлучэнні і разабраць іх.

Лятала павуцінне, чаплялася на ўзмежках за сухі быльнік і востра блішчала. (В.Адамчык Урок арыфметыкі С.22)

Чаплялася на ўзмежках - простае, свабоднае, галоўнае слова — дзеяслоў чаплялася, залежнае — назоўнік з прыназоўнікам на ўзмежках, пачатковая форма – чапляцца на ўзмежках,  дзеяслоўнае, аб’ектныя адносіны, кіраванне слабае прыназоўнікавае, сродак выражэння сувязі – прыназоўнік і канчатак.

Заданне 4. Выпісаці па 2 сказы с адасобленнымі азначэннямі, прыдаткамі, дадаўненнямі, акалічнасцямі,  удакладняльнымі членамі сказа. Растлумацычь  умовы адасаблення.

Адасобленыя азначэнні:

А яна стаяла ля дошкі, зрэдку адкідваючы з грудзей на шыю нячутна лёгкі шалік, спрытная, свабодная ў паставе. ( В.Адамчык Урок арыфметыкі С.20) Азначэнні адасабляюцца, бо адносяцца да асабовага займенніка.Список использованной литературы:

1. Адамчык В. Апавяданні. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – 398 с.

Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова. - Мн.: Выш. шк., 1985. – 319 с. Маршэўская В.В. Сучасная беларуская мова.Сінтаксіс: дапам. – Гродна:  ГрДУ. 2008. - 159 с.

Яўневіч М.С. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы. – Мінск: Аверсэв,  2006.– 272 с.


Цена сегодня: 20.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже:
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!