Змест

Рэферат. 3

Уводзіны.. 5

1. Філасофская тэма, яе ўвасабленне ў мастацкай літаратуры.. 6

2. Прыпавесць. 7

2.1 Прыпавесць, як жанр. 7

2.2 Прыпавесць у творчасці Віктара Казько канца ХХст. 9

3 Экзістэнцыяльнае ў творчасці Віктара Казько. 13

3.1 Матыў адзіноты ў творчасці Віктара Казько. 13

3.2 Экзістэнцыялізм і яго пранікненне ў творчасць пісьменніка. 15

4. Мастацкі метад Віктара Казько. 17

4.1. Вобраз Мадонны. 17

4.2 Дарога як увасабленне эвалюцыі або дэградацыі ў прозе Віктара Казько  19

Заключэнне. 20

Спіс літаратуры.. 21

 Фрагмент работы:

Канец ХХ ст. выключна цікавы і важны для разумення ўзаемаадносінаў мастака і часу, творцы і жыцця. Як, у якой ступені час уплывае на мастака, творцу? Калі такі ўплыў асабліва адчувальны? Думаецца, што гэтыя гады – якраз гады ўплыву выключна самых кардынальных зменаў для краіны, для народа, для чалавека.
        Жанр – гэта асноўнае паняцце ў паэтыцы любога віду мастацтва, яго зыходная форма. Валоданне паэтыкай жанру – неабходная прыступка на шляху да вяршынь майстэрства творчасці.
       У беларускай прозе другой паловы ХХ стагоддзя – пачатку ХХІ існавалі тэндэнцыі, якія дазваляюць меркаваць аб выспяванні якасных змен, аб пошуках станоўчага героя на аснове мастацкіх здабыткаў папярэдняга часу. Яскравым прыкладам такіх працэсаў можа служыць творчасць такіх пісьменнікаў, як В. Казько, В. Карамазаў, А. Жук і іншых. Творы гэтых пісьменікаў, негледзячы на тэматычную разнастайнасць, закранаюць праблему “вытокаў”, “каранёў”, “памяці”. Яны (творы) асэнсоўваюць спусташэнне чалавечай душы, страчванне ім духоўных якацей, збядненне душы і ператварэнне ў нейкую разбуральную сілу.

На нашу думку, прызнакамі філасафічнасці твора можна лічыць:

Духоўна-творчае абнаўленне асобы галоўнага героя ў творах В. Казько;

Філасофскую медытацыю (аўтарскія пытанні “хто я?” “адкуль?”) выражаныя праз думкі галоўнага героя;

Спалучэнне філасофіі і маралі, пратэст героя твора супраць бездухоўнасці ў адносінах да прыроды;

Боль за лёс роднай зямлі;

Падняцце пытанняў сэнсу існавання, душы, вечнасці, зямнога лёсу, пазнання свету;

Прыпавесны пачатак твора.

Паспрабуем ахарактарызаваць творчасць Віктара Казько ў апошнія гады, выявіць праблемы і тэмы што цікавілі знакамітага аўтара з багатым жыццёвым вопытам і філасофскім поглядам на жыццё.

 Список использованной литературы:

Андрэева, А. Адзінота як унікальнасць у разуменні сучасных празаікаў-філосафаў // Рэгіянальнае, нацыянальнае агульначалавечае ў літаратуры : міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці І. Навуменкі (2-3 кастр. 2008 г.): зб. навук. артыкулаў. – Гомель, 2009. – С. 226-229. Барабаншчыкава, Т. Л. Новыя творчыя далягляды Віктара Казько // Весн. Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. – 2004. - № 1. – С. 47 Бароўка, В. Ю. Тэорыя літаратурнага працэсу: вуч. дапам. для студ. філалагічных спец / В. Ю. Барощка. – Віцебск, 2001. – 32 с. Бароўка, Ю. В. Беларуская проза ХХ ст. як крыніца народазнаўства // Веснік БДУ. – Сер. 4. – 2009. – № 3. – С. 23-26 Брунэль, П. Што такое параўнальнае літаратуразнаўства / П. Брунэль, К. Пішуа, А.-М. Русо. – Мінск, 1996. – 238 с. Гаранин, Л. Философские искания в белорусской литературе / Л. Гаранин. – Мінск, 1984. – 176 с. Дергачёва, Э. С. Проблемы характера и психологизма в литературных дискуссиях 20-х годов // Проблема характера в советской литературе: Межвуз. сборник научных трудов / ред. Л. С. Шепелева. – Челябинск, 1988. – С. 4 Друк, Г. М. У храме слова: міфатворчасць Віктара Казько / Г. М. Друк. –Мінск, 2005. – 184 с. Дубашынскі, Р. Ю. Праблемы характару ў творах Віктара Казько // Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць : праблемы характаралогіі / В. П. Жураўлёў. – Мінск., 2013. – С. 232-308 Дудзінская, Дз. Чалавек і сусвет: ідэя экзістэнцыі ў літаратуры // Беларуская думка. – 2006. – №3. – С. 151-158 Заманская, В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века : диалоги на границах столетий : учебное пособие / В. В. Заманская. – Москва, 2002. – 303 с. Казько, В. Бунт незапатрабаванага праху : раман / В. Казько. – Мінск., 2009. – 340с. Казько, В. Вечны покліч вады : апавяданне // Дзеяслоў. – 2013. – № 6. (лістапад – снежань). – С. 69-87 Казько, В. Выратуй і памілуй нас чорны бусел : аповесці, апавяданні, эсэ / В. казько. – Мінск, 1993. – 319 с. Казько, В. Пра Моцю: З нізкі апавяданняў // Дзеяслоў. – 2013. -- № 3 (травень-чэрвень). – С. 136-163 Каропа, И. Экзистенциальные мотивы: определение, характеристики, классификация // Рэгіянальнае, нацыянальнае агульначалавечае ў літаратуры : міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці І. Навуменкі (2-3 кастр. 2008 г.) : зб. навук. артыкулаў. – Гомель, 2009. – С. 244-253 Кісліцына, Г. М. Крызіс чалавеказнаўства і сучасная навука // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 2012. – № 1. – С. 3-6 Лиденкова, О. А. Литературная баллада Беларуси и Великобритании порубежных эпох : система мотивов и символов / О. А. Лиденкова. – Гомель, 2012. – 197с. Міждысцыплінарныя даследаванні актуальных праблем тэорыі літаратуры. – Мінск, 2011. – 396 с. Прохар, М. Чёрный круг Чернобыля // Неман. – 2007. – №11. – С. 164-168 Пучынская, Т. М. Мастацкі прыём “плынь свядомасці” ў творчасці В. Казько // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час” : матэрыялы міжнар. канф. – Мазыр, 19-20 ліст. 2009. – С. 99 Сальнікава, Ю. Мастацка-філасофскія імплікацыі фігуры дзіцяці // Рэгіянальнае, нацыянальнае агульначалавечае ў літаратуры : міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці І. Навуменкі (2-3 кастр. 2008 г.) : зб. навук. артыкулаў. – Гомель, 2009. – С. 274-278 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5т. Т. 5. Кн. 2 У-Я. – Мінск, 1984. – 608 с. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов-на-Дону, 2009. – 316 с. Цыбакова, С. Б. Дидактическое в литературе. Классическая притча как жанр художественной дидактики : пособ. по спецкурсу / С. Б. Цыбакова. – Гомель, 2003. – 88 с.

 

 


Цена сегодня: 24.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!